top of page

לוח חופשות וחגים - תשפ"ד

תאריכים
החג
כ"ט באלול- ב' בתשרי. 15-17.9.2023
ראש השנה
ט'-י' בתשרי. 24-25.9.2023
יום הכיפורים
י"ד- כ' בתשרי. 26.9-7.10.2023
סוכות
כ"ה בכסלו-ג' בטבת. 8.15-12.2023
חנוכה
י"א באדר ב'- ט"ו באדר ב'. 24-25.3.2024
פורים
י"ד- כ"א בניסן. 14-29.4.2024
פסח
ו' באייר. 14.5.2024
יום העצמאות
ה'-ו' בסיון. 11-12.6.2024
חג השבועות

לוח הצלצולים בבית הספר

בבית ספרנו נשמעים הצלצולים בכניסה לשיעורים בתחילת יום ולאחר ההפסקות. שערי בית הספר נפתחים החל מ-7:30 והמורים התורנים נוכחים החל מ-7:45. יום הלימודים מתחיל ב-8:00. לא תתאפשר כניסה של הורים במהלך יום הלימודים לבית הספר. במידה והורה מעוניין להעביר דבר מה לתלמיד או תלמידה, יש להעביר זאת דרך השומר. יציאה מבית הספר במהלך יום הלימודים תיעשה רק ע"פ אישור ההורים, בליווי הורה או מבוגר שיישלח מטעמו (מעל גיל 18) ובקבלת אישור מהמזכירות.

שעות
שיעור
08:00 - 08:50
1
08:50 - 09:40
2
09:40-:10:00
הפסקה ראשונה
10:00-10:15
הפסקת אוכל
10:15 - 11:00
3
11:00 - 11:45
4
11:45 - 12:10
הפסקה שנייה
12:10 - 12:45
5
12:45 - 13:30
6
13:30 - 13:45
הפסקה
13:45 - 14:30
7
להורים: Student Life
להורים: About Us
bottom of page