top of page

הערכה מעצבת: תהליכי ההערכה בבית הספר

בית ספרנו מאמין כי לתלמידינו צורך אמיתי במשוב משמעותי – תוך רפלקציה אישית – לשם גיוס מוטיבציה להתפתחות וצמיחה אישית. אנו סבורים כי שיח מקדם ביחס למשוב – כחלק משיחות סיכום השליש שעורכים מחנכי הכיתות עם התלמידים – מסייע להפקת משוב איכותי בו מציב התלמיד יעדים אישיים לשיפור ולשימור, לקראת השליש הבא (או השנה הבאה – במקרה של סיום השליש). אנו מפרידים בין הצורך של התלמיד במשוב לבין הצורך של המבוגרים – ההורים - בקבלת מידע קונקרטי, מדויק, זמין ואיכותי ביחס להישגי התלמידים ותפקודם. שיתוף פעולה זה – בית הספר, התלמיד וההורה - מסייע ביצירת הערכה כוללנית המקדמת את התלמיד ומאפשרת לו שיקוף ריאלי ביחס ליעדיו ואופן השגתם בדרך המיטבית עבורו. ככלל, אנו סבורים כי תהליכי המשוב – הערכה תוך התבוננות אישית – הם הדרך לקידום לומדים.


תהליך ההערכה בבית הספר מציב במרכזו את הלומד ומאפשר לו לקחת חלק פעיל בתהליך ההערכה העצמי שלו, עם סיומו של כל שליש, וזאת לשם ביצוע רפלקציה מקדמת על שעבר ועל שעתיד לעשות במהלך השליש הבא. במרכזה של תפיסה זו ניצבת שאיפה חינוכית-ערכית המבקשת לנטוע בתלמיד מידה של אחריות באשר לתפקודו הלימודי, תוך שאיפה להציב בפניו מראה שתאפשר לו למנות יעדים לשימור ביחס לשליש שעבר ויעדים לשיפור בראי השליש הקרב ובא. במובן זה, ההערכה בבית הספר היא הערכה מעצבת: היא מבוססת הערכה עצמית ומבוססת דיאלוג – הורים, מחנך ותלמידים. מטרתה העיקרית היא קידום תהליכי שיפור ושינוי אצל התלמיד. ברוח ההוראה הקונסטרוקטיביסטית שמקדם בית הספר, בחרנו לנסות ללמוד מהעבר באופן פעיל – וזאת במקום להציב תמונה סטטית של תובנות באשר למצבו הנוכחי של התלמיד. אנו סבורים כי יתרונה המרכזי של הערכה זו, כמו גם ייחודה, נעוצים ביכולתה לחזק את הקשר בין המורה והתלמיד ולשמר דיפרנציאליות – קרי לעבוד עם כל תלמיד באופן פרטני וייחודי לו מבלי להציג קריטריונים אחידים אשר לרוב אינם פוגשים את כלל התלמידים באותה הנקודה. 


דוגמאות לשאלוני הערכה עצמית - אותם ממלאים כלל תלמידי בית הספר בסיום כל שליש - ניתן למצוא כאן.


לצד זאת, בית ספרנו מקיים מיפויי הישגים בשלושת מקצועות הליבה: אנגלית, עברית ומתמטיקה. המיפויים מתקיימים אחת לשליש ועליהם מקבלים התלמידים משוב ממחנכת הכיתה או המורה המקצועית בנושא הלימוד הרלוונטי. את המיפויים עורכות רכזות המקצועות והם מועברים בכיתות בתצורה של מבדק ידע. החומר למיפוי משקף את הנדרש מהלומד בהתאם לכיתה ולשלב הלמידה בו הוא מצוי ומותאם לתכנית הלימודים הבית-ספרית. לתוצאות המיפויים נחשפים התלמידים בתהליך משוב מקדם (שיח עם המורה המקצועית \ מחנכת הכיתה) וההורים – בזמן אמת או בערב ההורים הכיתתי (המשוב מתקיים לרוב לקראת תום השליש).


319 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page